During Alpha

(although updated to the new system may also have similar errors):

The update is difficult when it comes to drivers as well as the core ….

I did the updates out of 10 times probably because something is not always played.

First, I recommend to install wicd, or another program to the Internet, which can be run from the console.
Why write about this? As sometimes happens, so that some packages are not compatible with the updated package crayons and go to the update, where you have to return to the previous package but now the question is what if the rains were podmienione for example, or update include greater quantities and have to return to the previous version.

To get started:
I recommend you configure the kernel without packages, and if someone is using nvidia drivers 180, 177, etc. not updating them and leave xorg (whole), and-daemon, gnome-panel (which for me resulted in an error, do not run the system, after loading you can see the black mass or an incorrect image).

nvidia (including the previous board):
If after the reboot, everything started properly.

Time to install the nvidia drivers (even if not running) I suggest selecting a package nvidia-settings (useful for the following:))
I will not write here as it does: Drivers -> select, from the model Katy, appropriate for us rudders. I wait until the system load and configure them. No ridges in xorg.conf, does not change anything there.
U changed me in that (at the beginning of the file is empty) file, have proved to be a mistake to start the card, return to the previous result that the system no longer able to set and everything sypało, so the next installation of the new system) when the system works and all packages are updated, run nvidia-settings and set everything and there to give us a few written to xorg.conf. If you get an error. Copy the entire contents of the file to the newly created file, and now by the console and su (root), edit the xorg.conf file copying / replacing its contents:) I pray to work. U surprised me … I do not know how with you.

If after the reboot, nothing happens (errors can occur) this is alpha [now the final version]:)

Kernel:
Updating the kernel, but we do it in a different way (for me, all updated, which contains the word Linux, led to the suspension of the drive once in a laptop: () I suggest, therefore, updating the kernel, but only him, no additional packages, which until now asking for update.

If after reset, there is no load, and we arose to gnome. We may be tempted to update xorg – but for me it is a lottery because so happened that after a third clean install the system (no update as of this writing caused) and after xorg update, sometimes nothing will załadowało, and played all the time. When everything game, updating the rest of the packages:)

Of course, I could add that the mosque with the updates, the problems with the loading of gnome (see August xorg and loaded in the login window), is nothing compared with the exception that the system works great, although it lacks a bit predictable and something new.

What gave the above, this is my version of the update, you do not have to go my way.
NO How do you take responsibility will fall SYSTEM – You do this at your own risk

The number of packages to about 600 and now it may be more than 800:)

I recommend the synaptic mark to be put to update all the packages:)
Settings-> repositories -> 1 tab (all zaptaszkowane and master server, do not polish)
and 3 versions of all repos tab.)

Lists repo ubuntu 9.04:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-proposed main restricted multiverse universe

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted multiverse universe

mediubuntu
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

wine
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt intrepid main <— nie ma repo do 9.04

INSTRUCTIONS:With the introduction of the new repository, you may find that you are not the bug certificate but you can get around:)

 

When the update repositories, you’re pokarze window with lines of text, it is important to code …

kod

This code will add xxxxxxxxx zamist and must remember that before: keyserver, recv-keys, and armor, export two hyphens:) otherwise you get an error … between words is a złączonymi myślnikime
ggpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys xxxxxxxxx
potwierdzamy enterem DOPIERO:
gpg --armor --export xxxxxxxxx | sudo apt-key add -

Now we can again update the repositories:) You can add all the keys at once and do not suggest przekopiowywać lines of code directly to the console (I still need to wklepać or paste) because we can load the command without confirmation:)

– UPDATE —

Currently, Ubuntu is refined, but did not transfer from 8 to 9 after it was written above the text, so do not say that everything will be ok, or is

I know that I had problems and was 9.04 in phase 3 alpha, Live-CD załadowało updated operating system and Ubuntu – do not …

Mostly what has been updated at all applicable to Ubuntu (the main measure and everything comes from him), the rest is old stuff. Package of games and certain programs zakurzyły long as things in the attic, but helps GETDEB.

Kernel 2.6.29 came with news and of course, it will not be implemented in 9.04 but in 9.10, not to comfort me.

 

Not that the programs still contain errors and are not revised, even new ones.

Improved speed of loading and operation, the new window and log loading in August enjoy the eye of the bar. The rest of the knowledge of their own:)

PL

Za czasów Alfa

(choć aktualizacja do nowego systemu też może powodować podobne błędy):

Aktualizacja jest trudna jeśli chodzi o sterowniki jak i o jądro….

Ja robiłem swoją aktualizacje chyba z 10 razy ponieważ zawsze coś nie grało.

Polecam najpierw do instalację wicd, albo innego programu do internetu, który można uruchomić w konsoli.
Dlaczego o tym pisze? Ponieważ czasami bywa tak, że pewne pakiety nie są kompatybilne z aktualizowanymi pakietami i wychodzą kredki z aktualizacją, gdzie trzeba wrócić do poprzednich pakietów ale teraz pada pytanie jakich jeśli np. zostały podmienione, albo aktualizacja obejmowała większe ilości i trzeba się wrócić do poprzedniej wersji.

Na początek:
Polecam konfigurowanie pakietów bez jądra i jeśli ktoś używa sterowników nvidia 180, 177 itd. nie aktualizowanie ich oraz zostawienie xorg (całego) i pakiety gnome-daemon-panel (który u mnie powodował błąd, nie uruchamiał się system, po załadowaniu się widać czarną masę, albo błędny obraz).

nvidia (obejmując poprzednie rady):
Jeśli po restarcie wszystko uruchomiło się właściwie.

Czas na zainstalowanie sterowników nvidia (jeśli jeszcze ich nie uruchomiłeś) radzę też zaznaczenie pakietu nvidia-settings (przyda się 🙂 )
Nie będę tu pisał jak się to robi: sterowniki –>zaznaczamy, od modelu katy, odpowiednie dla nas stery. I czekamy aż system załaduje sobie je i skonfiguruje. Nie grzebiemy w xorg.conf, nie zmieniamy tam niczego.
U mnie zmiana w tym (na początku plik jest pusty) pliku, okazały się błędem do uruchomiania się karty, powrócenie do poprzednich ustawień powodowało że system już nic nie umiał ustawić i wszystko się sypało, więc kolejna instalacja systemu od nowa), kiedy system działa i wszystkie pakiety są zaktualizowane, uruchamiamy nvidia-settings i tam ustawiamy wszystko i dajemy aby nam zapisało do liku xorg.conf. Jeśli pojawi się błąd. Przekopiuj cała zawartość pliku do nowo utworzonego pliku i teraz przez konsolę i su (root) zmodyfikuj plik xorg.conf w kopiując/zamieniając jego zawartość 🙂 i módl się aby zadziałało. U mnie zaskoczyło… nie wiem jak u ciebie.

Jeśli po restarcie nic się nie dzieje (błędy mogą się pojawić) przecież to alfa [teraz już finalna wersja] 🙂

Jądro:
Aktualizujemy jądro, ale robimy to trochę inaczej (u mnie aktualizacja wszystkie, co zawiera słowo linux, doprowadziło do zawieszenie się jeden raz dysku w laptopie 😦 ) radzę więc, aktualizację jądra, ale tylko jego, bez dodatkowych pakietów, które aż się proszą o aktualizację.

Jeśli po zresetowaniu, nic nie wybuchło i załadował nam się gnome. Możemy się pokusić o aktualizację xorg – ale u mnie to jest loteria, bo zdarzało się tak że po trzeciej instalacji czystego systemu (bez aktualizacji tego o czym pisze wyrzej) i po aktualizacji xorg, czasami nic się nie załadowało, a czasem wszystko grało. Kiedy wszytko gra, aktualizujemy resztę pakietów 🙂

Oczywiście mógł bym dodać, że męczenie się z aktualizacjami, problemami z załadowaniem gnome (obejrzenie załadowanego sie xorg i okna logowania), to nic w porównaniu z tym że system działa super, choć brakuje mu trochę polotu i czegoś nowego.

To co podałem wyżej, to moja wersja aktualizacji, nie musisz iść moją drogą.

NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI JAK CI PADNIE SYSTEM – ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ilość  pakietów to około 600 do teraz to może być więcej niż 800:)

Radzę w synaptic zaznaczyć, aby zostały poddane aktualizacji wszystkie pakiety 🙂
Ustawienia–> repozytoria –> 1 zakładka (wszystko zaptaszkowane i serwer główny, NIE polski)
i 3 zakładka wszystkie wersje repo.)

Podaje repo ubuntu 9.04:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-proposed main restricted multiverse universe

deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted multiverse universe

mediubuntu
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free

wine
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt intrepid main <— nie ma repo do 9.04

POUCZENIE:

Przy wprowadzeniu nowych repozytoriów, może się okazać, że pojawi się błąd nie właściwych certyfikatów ale możesz to obejść 🙂

Przy aktualizacji repozytoriów, pokarze ci sie okno z linijkami tekstu, ważny jest kod…

kod
Ten kod dodajemy zamist xxxxxxxxx i trzeba pamiętać że przed: keyserver, recv-keys i armor, export są dwa myślniki 🙂 inaczej pojawi się błąd… pomiędzy wyrazami złączonymi myślnikime jest jeden
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys xxxxxxxxx
potwierdzamy enterem DOPIERO:
gpg --armor --export xxxxxxxxx | sudo apt-key add -

Teraz możemy znowu zaktualizować repozytoria 🙂 można dodać wszystko klucze naraz i nie radzę przekopiowywać linijek z kodem od razu do konsoli (bo to tak trzeba wklepać lub wkleić) bo może załadować nam komendę bez potwierdzania 🙂

–UPDATE–

Obecnie Ubuntu jest dopracowane, ale nie robiłem przesiadki z 8 na 9 po napisaniu tekstu powyżej, więc nie powiem czy wszystko będzie lub jest o.k.

Wiem jakie ja miałem problemy jak 9.04 było w fazie alfa 3, Live-CD załadowało działający system a aktualizacja Ubuntu – nie…

Głównie co zostało zaktualizowane to wszystko co dotyczy Ubuntu (główny środek i wszystko co od niego dochodzi), reszta to starocie. Paczki gier i niektórych programów już dawno zakurzyły się jak rzeczy na strychu, ale pomaga GETDEB.

Wyszło jądro 2.6.29 z nowościami i oczywiście, nie będzie ono wdrożone w 9.04 ale w 9.10, mało to mnie pociesza.

Nie które programy, nadal zawierają błędy i nie są poprawione, nawet te nowe.

Poprawiła się szybkość ładowania i działania, nowe okno logowania i ładowanie sie paska systemu cieszą oko. Reszta do własnego poznania 🙂

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s